Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BarcelonaGroepsReizen afgesloten reisovereenkomsten.

Geldigheid

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van BarcelonaGroepsReizen met de reiziger, uitgevoerd met eigen vervoer of vervoer door derden. Alle eventuele bedragen in de voorwaarden zijn inclusief btw.
BarcelonaGroepsReizen wordt hierna aangeduid met BGR.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. BGR zal de geïnteresseerde reiziger op zijn of haar verzoek een op maat gemaakte offerte toezenden.
Als de reiziger akkoord is met de offerte en het vermelde reisbedrag (inclusief de in het bedrag verwerkte BTW) aanvaardt de reiziger het aanbod van BGR en komt een reisovereenkomst tot stand. Als de boeking conform de wensen van de reiziger kan worden uitgevoerd, ontvangt deze een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en een factuur met uitnodiging tot het betalen van (een deel van) de factuur. Indien het een pakketreis betreft loopt de betaling via de veilige betaalomgeving van Certo-Escrow.

2. Degene die namens of ten behoeve van andere reizigers een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker wiens naam op de reisovereenkomst vermeld staat), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

3. Het aanbod van BGR op de websites, in publicaties en de offertes is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping van een offerte dient z.s.m te geschieden, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aanvaarding van offerte, onder vermelding van opgaaf van redenen.

Betaling

4. Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling van 25% van de totaal overeengekomen reissom met een minimum van € 50. te worden voldaan of indien hoger in ieder geval minstens het bedrag dat nodig is voor de vliegtickets en/of voor het vastleggen van de accommodatie.
Voor pakketreizen dient dit te worden voldaan op de derden geldenrekening van Certo Escrow ten behoeve van de STO reisgarantieregeling. In voorkomend geval kan met beider instemming van deze termijnen en bedragen worden afgeweken. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek bijgeboekt zijn op de derdenrekening van Certo Escrow ten behoeve van STO-reisgarantieregeling.
Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per direct worden voldaan.

5. Bij niet tijdige betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag direct te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. BGR heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

6. In het geval van een pakketreis wordt de (aan)betaling van de reissom overgemaakt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse bank. Het geld van de reiziger is op deze manier gegarandeerd tot op de dag na afloop van de reis. Hiermee voldoet BGR aan de wettelijke verplichting om gelden van cliënten bij pakketreizen te beschermen tegen financieel onvermogen van BGR. Indien er enkel een los onderdeel wordt geboekt, bijvoorbeeld enkel accommodatie, vinden de betalingen rechtstreeks aan BGR plaats.

Reisdocumenten

7. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks, met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Tevens wordt verwacht dat bij eigen vervoer de reiziger zelf voldoende maatregelen neemt om bij autopech dit zelf op te kunnen lossen. BGR is in geen geval aansprakelijk voor gebreken aan voertuigen die niet via BGR geregeld zijn.

Annulering door de reiziger

8. Annulering van de reisovereenkomst dient via email te gebeuren, waarbij de verzenddatum van de mail als annuleringsdatum geldt. Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

Bij een overeengekomen reis met geregeld vervoer:
bij annulering tot 8 weken (>=57d) voor de aankomstdag: de aanbetaling
van 8 weken (56d) tot 4 weken (29d), 60% van de reissom
van 4 weken (28d) tot aan de dag van aankomst, 90% van de reissom
vanaf de dag van aankomst of later 100% van de reissom

9. Voor vliegtickets gelden afwijkende annuleringsbepalingen die per maatschappij kunnen verschillen. Vliegtickets die geen deel uitmaken van de vermelde reissom daar deze vaak zelf aangeschaft worden vallen niet onder de STO-reisgarantieregeling. Bij pakketreizen die BGR aanbiedt inclusief vliegreis, valt óók de vliegreis onder STO reisgarantie. De annulerings- en de reisvoorwaarden van de vliegmaatschappij worden aanvaard, ook indien de tickets via BGR worden gekocht. Bij annulering van vliegtickets, indien mogelijk, rekent BGR 50 euro per te annuleren vliegticket.

Annulering door BarcelonaGroepsReizen

10. BGR behoudt zich het recht voor een reis te annuleren indien daar gewichtige redenen voor zijn. Deze redenen zijn door BGR zelf te bepalen, maar een negatief reisadvies is een gewichtige reden.

11. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger, noch aan BGR kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Wijziging door BarcelonaGroepsReizen

12. BGR heeft het recht om wegens gewichtige redenen de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen. De reiziger kan de wijziging (en) afwijzen. In geval van wijziging doet BGR de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van vervangende accommodatie moet blijken uit: de ligging van de accommodatie, de aard en klasse van de accommodatie.

13. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft BGR het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan).

14. BGR mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Aansprakelijkheid

15. BGR is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen is BGR verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik werd gemaakt.

16. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk (onder)deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt BGR zo mogelijk voor een passende alternatieve regeling. Continuering van de reis staat daarbij voorop. Niet doorgaan van diensten als gevolg van extreme weersomstandigheden, natuurrampen en dergelijke zijn een gevolg van overmacht waarbij er van BGR slechts een maximale inspanning verwacht mag worden voor vervanging door een alternatief. Eventuele meerkosten kunnen in onderhavig geval, in overleg met reiziger, aan reiziger worden toegerekend

17. Indien BGR jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom. De aansprakelijkheid van BGR voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

18. BGR is niet aansprakelijk indien i) de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering, ii) de reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten en iii) de reiziger schade ondervindt die voortvloeit uit het schrappen van vliegdiensten of uit vertragingen van vliegverkeer en openbaar vervoer. In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van ) de reissom.

Verplichtingen van de reiziger

19. Van de reizigers wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken. Indien er feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking bij BGR verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger is zij gerechtigd zonder opgaaf van redenen tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. BGR heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen reissom, onverlet hetgeen er hieromtrent geregeld is in de paragraaf annulering. BGR zal daarnaast in een dergelijk geval administratiekosten ter hoogte van 75 euro in rekening brengen

Reisgarantie

20. Garantie geregeld | STO-reisgarantie
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt BGR gebruik van de STO-reisgarantie voor al haar pakketreizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van BGR ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan BGR maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer voor het einde van uw reis BGR niet in surseance van betaling komt of failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van de reis door SDCE overgemaakt worden aan BGR. Alleen in geval dat BGR in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of indien de reisovereenkomst de heen-en terugreis omvat, dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure
Nadat u van BGR een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Hulp en bijstand

21. BGR is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van BGR , indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is BGR tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor BGR bestaat deze onder andere uit extra inzet menskracht, voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

22. Om de in nood verkerende reiziger bij te kunnen staan is het van groot belang dat BGR kan terugvallen op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. BGR verlangt daarom dat haar reizigers een reis- en/of annuleringsverzekering hebben afgesloten. Indien de reiziger deze verzekering toch niet heeft afgesloten, is eventuele schade die derhalve niet gedekt wordt voor eigen rekening van de reiziger.

Klachten

23. Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiger van BGR. Klachten over de accomodatie probeert men eerst met betreffende accomodatie-eigenaar op te lossen. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met BGR. Dit kan per email of telefonisch. Bepalend is dan het moment van melding ten opzichte van het klachtmoment, zie de hiervoor genoemde onmiddelijkheid. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en BGR dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

24. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij BGR kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

Laatste update: mei 2018 en met hartelijke dank aan www.vacancescatalunya.nl

WhatsApp Waarmee kunnen we je helpen?