Privacyverklaring

Privacyverklaring

BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee BarcelonaGroepsreizen.nl bedoeld. Wij zijn de partij die jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als BarcelonaGroepsreizen.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Wanneer je een boeking maakt bij BarcelonaGroepsreizen.nl
  Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
  Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker;
 • Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Relevante door jou verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking);
 • Door jou verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver” welke wij in geval van nood kunnen benaderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken. Na jouw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons systeem.


In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

 • Gegevens van je voertuig (merk, type, kenteken en kleur) wanneer je bij ons bijvoorbeeld een parkeerplaats reserveert.
 • Soms wordt voor enkele reserveringen gevraagd de paspoortgegevens of het nummer van de ID-kaart (het BSN-nummer hebben wij nooit nodig)
 • Wanneer je reist met een rolstoel/rollator of wanneer je minder goed ter been bent vragen wij je een rolstoelformulier in te vullen en daarbij informatie te vertrekken over de mate van mobiliteit. Tevens vragen wij je of er gedurende de (vlieg)reis begeleiding nodig is of een aangepaste kamer noodzakelijk is.
 • Je bankrekeningnummer vragen we indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden gerealiseerd in verband met een onvolkomenheid of klacht.
 • Bij boeking door minderjarige reizigers vragen wij om een ouderverklaring. In een aantal gevallen wordt hierbij tevens om een kopie paspoort van de ouders/voogd gevraagd.
 • Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief
 • E-mailadres;

Wanneer je onze website bezoekt

Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gekocht, waar en wanneer je het hebt gekocht, hoe je ervoor hebt betaald en andere betaalinformatie.

 • Wanneer je contact met ons hebt via e-mail
 • Persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door jou verstrekte informatie die je achterlaat wanneer je ons mailt of een brief stuurt, of wanneer je contact met ons opneemt via social media.


Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

 • Om contact met je op te nemen wanneer je een boeking hebt gemaakt
  Wij gebruiken jouw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met je op te nemen omtrent jouw boeking.
  Hierbij kun je denken aan het toezenden van de bevestiging/ factuur, het toezenden van de reisbescheiden, het toezenden van een enquête om onze dienstverlening te verbeteren en verder alle overige contact bij de door jouw gemaakte boeking.
 • Wanneer je informatie bij ons hebt opgevraagd
  Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen om jouw wensen door te spreken en de door jou gevraagde informatie aan je toe te zenden (bijvoorbeeld een brochure).
 • Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief
  Om je een aantal keer per maand een nieuwsbrief te verzenden waarmee we je op de hoogte houden van nieuws, tips en aanbiedingen.
 • Wanneer je een klacht hebt ingediend.
  Om jouw klacht juist te kunnen behandelen.
 • Om de reis die je geboekt hebt te verzorgen
  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de door jouw geboekte reis.
  De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:
  Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Relevante door jou verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking;
 • Aanvullende door jouw verstrekte gegevens met betrekking tot jouw mobiliteit/gezondheid, jouw voertuig.
 • Om de producten en diensten te leveren waar je ons om vraagt.
 • We hebben je persoonsgegevens nodig om je account of boeking te beheren, om je de diensten te leveren die je wilt contracteren en om je te helpen met de bestellingen of terug storting waar je om vraagt.
 • Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren.
  Met de persoonsgegevens die je achterlaat, verbeteren wij onze producten continu, zodat je een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites, klantenprogramma’s en andere diensten.

Bij BarcelonaGroepsreizen.nl willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.
We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en research & development binnen BarcelonaGroepsreizen.nl. We zijn altijd bezig om ons productaanbod, onze diensten, IT-systemen, beveiliging, kennis en de manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.
Om je te informeren over voor jou relevante reisaanbiedingen en nieuws.

Wanneer je bij ons boekt of je inschrijft, ontvang je af en toe van ons een e-mail met relevante aanbiedingen of nieuws over onze diensten.
Je kunt je ieder moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de ‘afmelden’-link in onze mails, telefonisch (+34932139648) of beter via e-mail (info apestaartje barcelonagroepsreizen.nl).

Ontvang je liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kun je je voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan. Het personaliseren van persoonsgegevens besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google en Facebook. De partijen welke wij mee samenwerken voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens (AVG/ GDPR). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens ligt bij de partijen zelf. Mocht je toch een verzoek tot inzage willen doen, dan kun je dit verzoek aan BarcelonaGroepsreizen.nl richten, zodat wij contact opnemen met deze derde partijen voor het inwilligen van je verzoek.


Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van jouw boeking bij onze verschillende leveranciers, delen we jouw persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij je boeking):

 • De vervoersmaatschappij (luchtvaartmaatschappij, treinmaatschappij, cruiserederij, busmaatschappij, transfermaatschappij);
 • De accommodatie;
 • Een lokaal agentschap waar wij jouw accommodatie, lokaal transport of lokale activiteiten vastleggen;
 • De autoverhuurmaatschappij.

Uiteraard worden alleen de voor jouw reis noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen:

 • Geslacht, voornaam en achternaam van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • In sommige gevallen wordt de volgende informatie doorgeven:
  De geboortedata van alle reizigers;

Wanneer dit van toepassing is op jouw boeking wordt de volgende informatie doorgegeven:

 • Gegevens van je voertuig: merk, type, kenteken en kleur;
 • De gegevens van je paspoort of ID kaart;
 • De door jou aangegeven voorkeuren;
 • De door jou aangeleverde informatie over je gezondheid/mobiliteit, waarbij uitsluitend de voor de betreffende leverancier van belang zijnde informatie wordt doorgegeven.

Voor het genereren van klantfeedback

Om klantfeedback te kunnen genereren zouden jouw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met verschillende softwarebedrijven.

Voor het tonen van relevante aanbiedingen

Om relevante aanbiedingen aan je te kunnen tonen zouden jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verschillende softwarebedrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Het beschermen van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna wissen we jouw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we jouw gegevens anoniem.


Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

 • het recht van op inzage van de verwerkte gegevens;
 • het recht op rectificatie/ herstellen van jouw persoonsgegevens;
  het recht om vergeten te worden/ het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat je niet alle persoonsgegevens wenst te laten verwerken;
  het recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).
  Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (denk aan de fiscus) of een taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/ reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Verwijderen van je persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL)
Indien je wilt dat BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) jouw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun je:

 • Telefonisch contact opnemen via +34932139648
 • Een mail sturen naar BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL), , onder vermelding van “Verwijderen persoonsgegevens”:
  info apestaartje barcelonagroepsreizen.nl

Vragen, opmerkingen of klachten
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke klacht te richten aan de directie:
Contactgegevens
BarcelonaGroepsreizen.nl | Barcelona Housing Services SL)
Plaça Sanllehy 6, 2-2
08024 Barcelona
Spanje
E-mail: info apestaartje barcelonagroepsreizen.nl
Telefoon: +34932139648

Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

Disclaimer
Alle gepubliceerde pakketten op deze website worden uitgevoerd door:
BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL)
Plaça Sanllehy 6, 2-2
08024 Barcelona
Spanje

Op alle pakketten zijn voorwaarden van toepassing.
BarcelonaGroepsreizen.nl (onderdeel van Barcelona Housing Services SL) is tevens aangesloten bij STO reisgarantie.

Laatste update: juni 2018

WhatsApp Waarmee kunnen we je helpen?